Značení únikových cest a projektová dokumentace

Právní a technické předpisy k dané problematice

Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby jako součásti projektu stavby se řídí jednak požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (např. vyhlášky. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), jednak požadavky vyplývajících ze zákona o požární ochraně a navazující vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Projektová činnost patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. PBŘ stavby může proto vypracovat pouze autorizovaná osoba (viz zákon č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) tj. autorizovaný inženýr nebo technik v oboru požární bezpečnosti staveb (PBS) anebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - pak za ně ovšem přebírá plnou odpovědnost. Častější praxe je, že projektant stavby si přizve pro vypracování PBŘ stavby osobu autorizovanou v oboru PBS.

Náležitosti PBŘ stavby zpracované projektantem upravuje § 41 vyhl. č. 246/2001 Sb., povinnost posouzení dokumentace posuzované podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně orgánem státního požárního dozoru (oddělením stavební prevence HZS) upravuje § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb.

Orgán státního požárního dozoru (SPD) rovněž ověřuje, že skutečné provedení stavby odpovídá PBŘ stavby a vydaným stanoviskům. Výkon SPD se realizuje i prováděním požárních kontrol (§ 45 vyhl. č. 246/2001 Sb.). V současné době GŘ HZS MV ČR připravuje vyhlášku o požární ochraně staveb.

Povinnost zabývat se únikovými cestami a jejich označením

Zajištění bezpečné evakuace osob, popř. zvířat a majetku v případě ohrožení požárem patří mezi základní požadavky požární bezpečnosti stavby.

Projektant PBŘ stavby musí zvolit správný typ únikových cest (nechráněné, částečně chráněné nebo chráněné), jejich počet, posoudit kapacitu, rozměry (počátek a konec únikové cesty, šířku), zajistit odpovídající způsob odvětrání, vybavení a provedení všech konstrukčních částí únikových cest. Celý systém únikových cest vyžaduje také řádné označení.

Systém únikového značení (včetně výčtu a způsobu rozmístění použitých značek) je nedílnou součástí PBŘ stavby a tedy projektové dokumentace navrhovaných anebo měněných staveb a náklady na jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby (§ 41 odst. (2) písm.o), odst. (3) písm. g), popř. odst. (4), dále § 46 odst. (1) písm. i) vyhl. č. 246/2001 Sb. Požadavek plyne také ze znění obou kmenových norem PBS – ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty, pro výkresy požární bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495.

Rozhodnutí o způsobu a rozsahu označení je možno učinit na základě národních předpisů tj. nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (dále NV), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 1838, ČSN ISO 17398. Zpracováním projektové dokumentace PBŘ stavby a jejím odsouhlasením HZS MV ČR vznikne předpoklad, že se náklady na tuto oblast dostanou do rozpočtů staveb v plném rozsahu a že dojde k odpovědné realizaci. Konečné stanovisko k PBŘ stavby, a tedy i k označení ÚC dává SPD HZS ČR (pro potřeby stavebního úřadu).

V praxi potom bude únikový systém součástí dokumentace požární ochrany podle sedmého oddílu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a bude předmětem kontrol podle § 12 a § 45 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

Závěr: PBŘ stavby musí obsahovat systém značení úniků včetně nákladů na jeho realizaci zahrnutých do projektové dokumentace stavby. Během užívání stavby podléhá systém značení pravidelným kontrolám.

Priorita ochrany lidského zdraví a života

Při instalaci bezpečnostního značení směru úniku v objektech je třeba si uvědomit, že ochrana lidského zdraví a života musí mít prioritu před všemi ostatními důvody. Tvrzení je možno podpořit i skutečností, že podle zveřejněných informací lze ztrátu pro ekonomiku, která vznikne v důsledku smrtelného úrazu, přibližně vyčíslit hodnotou 10 000 000 Kč.

ZDROJ: Richter, Dan. Značení únikových cest a projektová dokumentace. In Pozary.cz [online].

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller

Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  

Email:   zde

Telefon: +420 724 111 129