POŽÁRNÍ OCHRANA

Řada lidských činností, jak v osobním tak profesním životě každého z nás přináší riziko požáru. Zákon o požární ochraně , zákoník práce a jiné předpisy, ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zajistit dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen PO).

SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ

zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru PO – pravidelné kontroly stavu PO • zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí (dále jen PN) • projektová činnost (požární bezpečnost staveb) • zpracování a vedení dokumentace PO ve smyslu § 27 cit. vyhl. o požární prevenci. • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců • odborná příprava preventistů PO a osob zařazených do preventivních požárních hlídek • provádění požárního asistenčního dohledu při činnostech se zvýšeným PN • vyhotovení písemného POVOLENÍ k provádění jednorázových činností se zvýšeným PN • revize požárních vodovodů • revize hasicích přístrojů • revize požárních klapek • revize a kontroly elektrické požární signalizace • zajištění protipožárních nátěrů (ocel / dřevo), vč. příslušných atestů • provádění požárně – bezpečnostního značení v objektech (dle ČSN ISO 3864, resp. dle Nař. vl. č. 11/2002 Sb. • poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru • dodávky materiálu – dle potřeb našich klientů.

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. • Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci. • Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Důležité!!!

Za dodržování příslušných předpisů nese odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce, v některých případech i majitel objektu. Řadě rizik, které vyplývají z provozovaných činností, však lze účinně předcházet.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129