BEZPEČNOST PRÁCE

Téměř každá pracovní činnost přináší riziko – toto však lze významně omezit. Zákoník práce, Živnostenský zákon a další předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP).

Dále tyto předpisy vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. K této povinnosti rovněž patří pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů a kontrola jejich dodržování.

V neposlední řadě patří k povinnostem zaměstnavatele zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči. Za dodržování těchto předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

V zemích EU je jednou z priorit týkající se zaměstnanců to, aby se pracující vraceli ze zaměstnání domů zdraví. Tento fakt nelze trvale přehlížet a podceňovat. Cílem každého zaměstnavatele je bezproblémový chod firmy, mj. i nízká nebo nulová úrazovost (nebo nehodovost).

Kontaktujte nás, snížíte riziko úrazů i případné postihy státních institucí!

SLUŽBY v BOZP

• zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru BOZP - pravidelné kontroly stavu BOZP • provádění identifikace a hodnocení rizik dle § 103 zákoníku práce • kategorizace prací z hlediska hygieny práce dle Zák. č. 258/2000 Sb. • sledování vydávání nových technických norem, právních předpisů a jejich změn • aktualizace dokumentace BOZP v případě změn předpisů • edení evidence a registrace pracovních úrazů dle Nař. vl. č. 494/2001 Sb. • zpracování podkladů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • provádění prověrek bezpečnosti práce a vypracování zprávy o stavu BOZP v organizaci • provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců • zajištění specializovaných školení BOZP • poskytování součinnosti při jednání s IBP • dodávky materiálu - dle potřeb našich klientů

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129

počítadlo.abz.cz

BOZP Miroslav Müller na Firmy.cz