Provedeme školení a odbornou přípravu v oblasti požární ochrany

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odborná příprava preventivní požární hlídky

Provedeme kontrolu požární ochrany

Preventivní požární prohlídka ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti požární ochrany

Účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS příslušného kraje

Konzultace otázek a požadavků PO s orgány HZS příslušného kraje

Zjišťování příčin vzniku požárů, zpracování podkladů pro hlášení požárů a vedení dokumentace o požárech

Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí

Aktualizace dokumentace PO

Zajištění odborných revizí a kontrol

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců smí provádět proškolený vedoucí zaměstnanec, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím dále preventista požární ochrany a u vysokého nebezpečí odborně způsobilá osoba požární ochrany. Zaměstnanci by ho měli podstoupit při nástupu do zaměstnání a pak nejméně jednou za 2 roky, případně při změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Cílem školení je seznámit zaměstnance s následujícím:

s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně

s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných v místě výkonu práce zaměstnance

s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací týkající se požární ochrany

se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru

se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti

s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnance smí školit pouze odborně způsobilá osoba. Provádí se při nástupu do funkce a dále minimálně jednou za 3 roky. Je velmi důležité, aby byl vedoucí zaměstnanec důkladně proškolen o skutečnostech, týkajících se všech jím řízených zaměstnanců.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zajišťuje odborně způsobilá osoba, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím je tento úkol možno svěřit i technikovi požární ochrany. Podle předpisů se musí provést před zahájením činností a dále alespoň jednou ročně. Její absolventi by měli být seznámeni s následujícím:

s požárním nebezpečím provozované činnosti

se způsobem vyhlášení požárního poplachu

se způsobem přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru

s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat a materiálu

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Také odbornou přípravu preventistů požární ochrany u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím provádí odborně způsobilá osoba, případně technik požární ochrany (u zvýšeného požárního nebezpečí). A to před zahájením činnosti a dále minimálně jednou ročně. Odborná příprava by měla preventisty seznámit se všemi podstatnými skutečnostmi, které se týkají požární ochrany na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky. Včetně způsobu a lhůt provádění preventivních prohlídek a způsobu vedení požární knihy.

Po každém školení i odborné přípravě vždy následuje ověřování znalostí, nutný je i záznam o provedeném školení. Ten by měl obsahovat název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení.

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller

Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  

Email:   zde

Telefon: +420 724 111 129