Dokumentace

- zpracování a metodické či úplné vedení

- aktualizace dokumentace

- dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě

- začlenění do kategorie činností ze zvýšeným požárním nebezpečím

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

- dokumentace zdolávání požárů

- požární řád

- požární poplachové směrnice

- požární evakuační plán

- požární kniha

- řád ohlašovny požárů

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců

- tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO

- interní podníková dokumentace PO

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller

Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  

Email:   zde

Telefon: +420 724 111 129