Obsah školení BOZP musí vycházet z podmínek na konkrétním pracovišti

Co vše se řeší při školení BOZP? Co by mělo obsahovat typické školení BOZP?

Povinnost zajistit zaměstnancům školení BOZP ukládá zaměstnavateli zákoník práce. Přitom ponechává na zaměstnavateli, jaký obsah školení zvolí. Zákon uvádí jen obecně, že školení má být o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- které doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,

- které se týkají vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Praktickou částí školení by mělo být seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají vykonávané práce a pracoviště zaměstnance.

Co jsou právní, a ostatní předpisy vysvětluje zákoník práce v § 349 odst. 1. Podle tohoto ustanovení to jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah školení BOZP musí vycházet, mimo obecné požadavky na BOZP, z podmínek na konkrétním pracovišti u zaměstnavatele. Obsah školení vytvořený bez znalosti těchto podmínek by byl čistě formální.

Zdroj:bozpinfo.cz JUDr. Pavel Kučina.

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129