ŠKOLENÍ

• vstupní školení zaměstnanců

• školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba)

• školení speciálních profesí

• periodické školení zaměstnanců

• školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení

• školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky

• kvalifikační školení pro získání osvědčení

• vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení

Zastupování při jednáních a ve správním řízení s:

• orgány státního dozoru.

• okresní a krajskou hygienickou stanicí

• zdravotní pojišťovnou

• institutem technické inspekce

• odborovými orgány

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

Kontakt:

Oprávněná osoba

Miroslav Müller
IČO 157 566 70
Člen: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky

Adresa: Krajková 183,  
357 08 KRAJKOVÁ  
Datová schránka: b3mqfjq
Email:   bozp@miroslavmuller.cz

Telefon: +420 724 111 129

Záhlaví

Obsah

Zápatí